کلمات کليدي: "شیرین سازی"

خبرگزاری تخصصی معدن -سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و مهندسان ایرانی، طرح تولید غشای اسمز معکوس مدول حلزونی، به‌عنوان متداولترین روش شیرین سازی آب را تا پایان پاییز امسال به مرحله اجرا در می آورد.

آخرین اخبار