کلمات کليدي: "صنعت فرآوری"

پایگاه خبری معدن نیوز-معدن نیوزحسین عسگرزاده اظهار کرد: با این وجود به دلیل نبود صنعت فرآوری، امکان تحقق کامل ارزش آفرینی مناسب در صنایع معدنی وجود ندارد که برای رفع این نقیصه لازم است صنایع فرآوری منابع معدنی توسعه یابند و پدیده خام فروشی را کمرنگ کنند.

پایگاه خبری معدن نیوز-مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با بیان اینکه تاکنون سرمایه گذاری های صورت گرفته در معادن و صنایع معدنی بیشتر از سوی بخش دولتی بوده است، گفت: در سال های اخیر و پس از افزایش قیمت های جهانی منابع معدنی و همچنین فرصت ایجاد ارزش افزوده، بخش خصوصی نیز به حضور در حوزه معادن و صنایع معدنی ترغیب شده است.

پایگاه خبری معدن نیوز-مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با بیان اینکه تاکنون سرمایه گذاری های صورت گرفته در معادن و صنایع معدنی بیشتر از سوی بخش دولتی بوده است، گفت: در سال های اخیر و پس از افزایش قیمت های جهانی منابع معدنی و همچنین فرصت ایجاد ارزش افزوده، بخش خصوصی نیز به حضور در حوزه معادن و صنایع معدنی ترغیب شده است.

آخرین اخبار