کلمات کليدي: "مصنوعات طلا"

خبرگزاری تخصصی معدن- سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها مرجع انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها است و به همین منظور بازرسین اداره کل استاندارد اصفهان بازار تولید و عرضه مصنوعات طلا را تحت نظارت و کنترل قرار داده اند.

آخرین اخبار